На 27.01.2021г. дружество „ЮВИЯ“ ООД,  с търговската марка "Виктория Спа" сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ №:BG16RFOP002-2.077-0642 по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“  по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020, приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, с финансова подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие / ЕФРР /. Общата цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Безвъзмездната финансова помощ по проекта ще доведе до постепенното възстановяване на дейността на дружеството, до момента, в който услугите в сектора отново се нормализират, за да гарантират процеса на възвръщаемост и паричните потоци. В резултат от подкрепата по процедурата и осигуряване на оперативен капитал в „ЮВИЯ“ ООД ще бъдат създадени реални условия за справяне с икономическите последствия от пандемията COVID-19. Положителното въздействие върху развитието на дейността на дружеството и възможност за повишаване на устойчивостта на спа и уелнес индустрията, като се запази позицията на Виктория Спа като водещ доставчик на спа услуги и се увеличи максимално приносът на сектора към икономическа стабилност и  растеж.